Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Pazar , Temmuz 21 2019
Anasayfa / İlahi / Hakîkat Câmesin – Kaside (Ahmed Canib Efendi k.s.)

Hakîkat Câmesin – Kaside (Ahmed Canib Efendi k.s.)

Hakîkat câmesin sanma cihânda her beden giydi
Libâs-ı müsteârı râh-ı Hakk’dan geçen giydi

Libâs-ı müsteârı sağa sola meyleden giymez
Anı ancak tarîk-i müstakîm üzre giden giydi

Cihân-baki olan âl-i abâ tâcın nice yıllar
Erenler meclisinde boyun büküp diz çöken giydi

Soyun kesret libâsından eriş “el fakru fahrî”ye
Bu fahr-i pür-safâyı câm-ı vahdetden içen giydi

Riyâ-pûşân ne mümkündür aşk u sevdâ kisvesin giymek
Harâbât kûşesine dost deyû postun seren giydi

Tarîk-i aşk içinde hırka-yı tecrîdi ey HAZMÎ
Cenâb-i Pîr Hazret-i Gavs-ı Geylani giydi